กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา    ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC ,GIS ,E-MIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ,B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ,M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) ปี  2560

โรงเรียนที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ DMC

Comments