ข่าวจากศูนย์ itec

โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน : SchoolMIS

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 21:16 ]


วิธีการแก้ไขปัญหา : การยืนยันไม่ได้
ระดับประถมหรือมัธยม แก้ปัญหาคล้ายกัน ท่านที่ติดปัญหายืนยันไม่ได้ดูวีดีโอทั้ง 2 ชุดนี้ 
ถ้าทำถูกขั้นตอนแล้ว - ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้
ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"

โพสต์10 พ.ค. 2560 22:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 19:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ขอเชิญ ผอ.สพป ทุกเขต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน หรือกลุ่มส่งเสริมฯที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ขอความอนุเคราะห์เขตพื้นที่แจ้งโรงเรียนรับชมผ่านทาง


การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

โพสต์27 เม.ย. 2560 23:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2560 20:16 ]

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการมี ดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ของกลุ่มนโยบายและแผน เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
ดำเนินการดังนี้
เมนูปรับปรุงข้อมูล
3.2.1 แผนการรับนักเรียน
3.2.2 สอบได้/สอบตก สิ้นปีการศึกษา
3.2.3 สอบตกซ้ำชั้น
3.2.4 สอบได้ เรียนจบ
ดังรูป
เสร็จแล้วตรวจสอบเมนู โรงเรียน -> จำนวนนักเรียนรายชั้น ตรวจสอบและแก้ไขตัวแดงให้หมดแล้วยืนยันข้อมูล

2. ข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน CCT ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย 1


ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline

โพสต์23 เม.ย. 2560 00:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 21:44 ]

22-24 เมษายน 2560
โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี
การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline"
เครือข่าย

ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th

โพสต์6 มี.ค. 2560 14:20โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 14:27 ]

  • ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา - ในสถานศึกษาสังกัด สพป.เลย 1
 ->> Click

  • ผู้บริหารและบุคลากร - ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:50โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

 

https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=4&ct=1487825117&rver=6.7.6640.0&wp=MCMBI&wreply=https%3a%2f%2fportal.office.com%2flanding.aspx%3ftarget%3d%252fdefault.aspx&lc=1033&id=501392&msafed=0&client-request-id=552faca4-e900-4078-807d-cbbe0d9252a1

WHAT'S OBECMAIL.ORG 
:โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายที่จะสื่อสารกับข้าราชการของกระทรวงทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำระบบสื่อสารภายในที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและรวดเร็ว โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โดยที่ สพฐ. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่าสี่แสนคน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของการบริหารจัดการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ การใช้ e-Mail เป็นช่องทาง ในการรับและส่งข้อมูลข่าวสาร จะทำให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องเชื่อถือได้โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย

 
 
 
 สื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง

เพื่อสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง ที่เน้นกระจายข้อมูลข่าวารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งองค์กร

 กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง

เพื่อเพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาอย่างทั่วถึง

 เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ทำให้การให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค สำหรับอีเมล์ในทุกแห่งทั่วโลกที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้ สามารถเข้าไปสถานที่เหล่านั้นได้ทุกที่ ทำให้ผู้คนทั่วโลกติดต่อถึงกันได้ทันที ผู้รับสามารถจะรับข่าวสารจาก อีเมล์ได้แทบจะทันทีที่ผู้ส่งจดหมายส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง ที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบ : OBECMAIL.ORG

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 

https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=4&ct=1487825117&rver=6.7.6640.0&wp=MCMBI&wreply=https%3a%2f%2fportal.office.com%2flanding.aspx%3ftarget%3d%252fdefault.aspx&lc=1033&id=501392&msafed=0&client-request-id=552faca4-e900-4078-807d-cbbe0d9252a1

ที่มา : http://www.obecmail.org/

นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/ภาพ/วีดีโอ

USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)

โพสต์20 ก.พ. 2560 23:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 23:46 ]

ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านของจังหวัดเลยที่ทางทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสำรวจพื้นที่ ใน"โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวนประมาณ 4,000 หมู่บ้าน"

ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ กสทช. จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เล่น
ในส่วนของโรงเรียน 
  1. ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายหรือไม่
  2. เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร USO NET โรงเรียนต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา
  3. เตรียมข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าพื้นที่

BadeeTV for Education

โพสต์18 ก.พ. 2560 19:59โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 21:03 ]

ในชั้นเรียนทีน่าเบื่อหน่าย, การจราจรที่ติดขัด,
ไม่มีอะไรทำในที่ทำงานใช่ไม๊?
ดาวน์โหลด “บาดี”
เพียงไม่กี่นาทีกับความเบื่อหน่ายนั้น กับวีดีโอที่คุณชื่นชอบจากทั่วทุกเว็บ
ช่องส่วนตัว – คุณเคยฝันที่จะมีช่องทีวีส่วนตัวบ้างไหม?
บาดีเพย์ – สร้างช่องวีดีโอสุดฮิตของคุณ, แบ่งปันให้เพื่อนๆ และยังสร้างรายได้ได้อีกด้วย
บาดีนำทั้งหมดนี้เข้าไว้ในแอพเดียว

- สร้างช่องสถานี TV ส่วนตัว
- สร้างแบรนด์ของตัวเอง
- สร้างตัวคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์ทาง Online
- สร้างห้องสมุดที่มีคนติดตาม..มากมาย
- สร้างห้องสื่อการเรียนการสอน
- สร้างห้องขายของ โฆษณาสินค้า
...

และอื่นๆ อีกมากมาย

Download Free : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvpoint.badeeBadeeTV for Thai สถานีโทรทัศน์ส่วนตัวของคุณ

BadeeTV for English


หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560

โพสต์24 ม.ค. 2560 04:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู  และดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

 

 

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เลย 1 ปี 2560

โพสต์23 ม.ค. 2560 21:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 23:26 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
จากเดิมทำไว้ 8 โครงการ 
พิจารณาจากตัวชี้วัด และชุดโครงการจยุบเหลือ 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
ชุดโครงการที่ 1 โครงการวิจัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ชุดโครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชุดโครงการที่ 4 การซ่อมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ชุดโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

เงินที่ขอ

ผู้รับผิดขอบ

หมายเหตุ

3,4

1,1

1

พัฒนาระบบ ict เพื่อการศึกษา

กิจกรรม

-          พัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์

-          ศูนย์ซ่อมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

-          ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV, DLIT และ ETV

-          จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1,982,860

-          มณฑล

-          ธงชัย

-          ชนิษฐา

-          ประทีป

-          จักรกริช

-          ณัชชา

 

1

1-10

2

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

กิจกรรม

-          ศูนย์บัญชาการ War Room

-          จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมส่วนกลาง

-          จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรม สพป.เลย 1

1,509,160

-          มณฑล

-          ธงชัย

-          ชนิษฐา

-          ประทีป

-          จักรกริช

-          ณัชชา

 

2

1-13

3

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ DLTV, DLIT และ ETV

กิจกรรม

-          พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

-          พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน

-          ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรา

1,365,780

-          มณฑล

-          ธงชัย

-          ชนิษฐา

-          ประทีป

-          จักรกริช

-          ณัชชา

 1-10 of 22