ข่าวจากศูนย์ itec

รายการหน้าข่ายจากศูนย์ iTEC

โครงการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ

โพสต์29 ก.ค. 2560 17:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 02:08 ]

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ - ตัวชี้วัดที่  -
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการ จัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายชุมพร ธีรศิลป์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 2. เพื่อใช้ระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เป็นเครื่องมือของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารเงินงบประมาณได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และคุ้มค่า
เป้าหมาย
 • เชิงปริมาณ
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน  2  ระบบงาน
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้งานระบบ จำนวน 90 คน
 • เชิงคุณภาพ
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายงบประมาณ สพป.อุบลราชธานี 4 / ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2560
 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ สพป.เลย 1
  1. ปรับปรุงระบบจาก 4.03 เป็น 4.8
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ

โพสต์24 ก.ค. 2560 03:39โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 03:41 ]

เชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ

        ด้วย สพฐ. ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทางไปแล้วนั้น
        เนื่องจากโรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้รับการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทาง สพฐ. มีการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตใน 5 ช่องทางดังนี้
1.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 2.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)
                                                                                3.www.obectv.tv
                                                                                4.www.youtube.com/OBECTVONLINE
                                                                                5.http://facebook.com/OBECTVONLINE

        ทาง สพป.เลย 1 ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560  โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 5 ช่องทางตามข้างต้น โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่ http://202.29.172.63/dltv ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายละเอียดคู่มือการใช้งานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย >>Click<<

โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

โพสต์19 ก.ค. 2560 10:56โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 14:16 ]


    รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<

    สื่อการประชุม 21-22/07/2016 >>>Click<<< 

     รายงานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560
 • แบบสรุปการใช้งานการใช้งานห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา /ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ >>Click<< 
 • แบบสำรวจการใช้ห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา-ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ>>Click<<

คลิกโหลด>>> เอกสารประกอบการบรรยายประชุม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการ
 "โรงเรียนประชารัฐ" วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

1. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกดู่   และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่
2.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกทอง  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกกทอง
3.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาดินดำ  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดำ
4.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโป่ง  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโป่ง
5.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านแหล่งควาย  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
6.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านน้ำภู  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำภู
7.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโคก  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโคก
8.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
9.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
10.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 
QR Code :
ติดต่อประสานงาน : 
ดุจดาว  ทิพย์มาตย์   
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กทม. 10300

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
โทรศัพท์  0 2288 5883
โทรสาร    0 2280 5561
โทรศัพท์เคลื่อนที่  099 259 3332
อีเมล์  kudoaw@hotmail.com


โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

โพสต์19 ก.ค. 2560 08:00โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 02:38 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ พัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ให้กับกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 กลุ่มคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. กลุ่มคุณภาพการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ที่ทันสมัย 
 2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ
  1. สำรวจและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา ด้วยวิธี Load Balancing โดยใช้ Router MikroTik
  2. จัดหาอุปกรณ์ Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)
  3. พิจารณาเลือก Sofeware ที่จะนำมาใช้ในระบบ
   1. Scopia  http://203.172.249.226/scopia/entry/index.jsp
   2. Hang Outs http://gg.gg/hloei1
   3. Facebook Live https://www.facebook.com/loei1/
   4. YouTupe Live https://www.youtube.com/live_dashboard
   5. iVMS-4200 (ห้องประชุมเทพบุญเติม) http://www.hikvision.com/en/Tools_84.html
  4. ติดตั้งและพัฒนาบุคลากร
  5. ทดสอบระบบ
  6. ปรับปรุงและพัฒนา
  7. ประกาศนำใช้งานอย่างเป็นทางการ

  ยืนยันรายชื่อที่ตั้งศูนย์ประชุมระบบออนไลน์ (Video Conference)
  โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพ ๑๓ กลุ่มคุณภาพ
  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


  กลุ่มคุณภาพ ที่ตั้ง  ความเร็วอินเตอร์เน็ต (Mbp)
  ๑.   กลุ่มคุณภาพหลักเมือง  โรงเรียนกอไร่ใหญ่  
  ๒.   กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน  โรงเรียนอนุบาลเลย  
  ๓.   กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย  โรงเรียนบ้านก้างปลา  
  ๔.   กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย  โรงเรียนบ้านนาดินดำ  
  ๕.   กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม  โรงเรียนบ้านกกดู่  
  ๖.   กลุ่มคุณภาพนาด้วง  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด  
  ๗.   กลุ่มคุณภาพเชียงคาน  โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”  
  ๘.   กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี  โรงเรียนบ้านสงเปือย  
  ๙.   กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  
  ๑๐. กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  
  ๑๑. กลุ่มคุณภาพท่าลี่  โรงเรียนบ้านท่าลี่  
  ๑๒. กลุ่มคุณภาพนครหงส์  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  
  ๑๓. กลุ่มคุณภาพเชียงกลม    

  รายการเอกสาร Admin

  การโอนครุภัณฑ์ระหว่างสถานศึกษา

  โพสต์10 ก.ค. 2560 23:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 07:23 ]

  นโยบายควบรวม เรียนรวม ยุบรวม เลิกรวม รวมๆๆ ทำให้ครุภัณฑ์บางรายการที่เกินความต้องการของโรงเรียนหลัก และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่างบประมาณ ในขณะที่บางโรงเรียนยังมีความต้องการอยู่มาก

  เช่น เครื่อง Tablet, อุปกรณ์ DLTV, อุปกรณ์ DLIT, โทรทัศน์ครู ฯลฯ

  วิธีการทางพัสดุว่าด้วย การจำหน่าย

  การตรวจสอบพัสดุประจำปี

  ข้อ 155 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 1 ชุด สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุด ด้วย

  ข้อ 156 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 155 และปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นำความในข้อ 35 และข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้

  ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

  (ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)


  ส่วนที่ 3

  การจำหน่าย

  ข้อ 157 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  (1) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้

  การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา

  (2) แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

  (3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

  (4) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนด

  การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย

  ข้อ 158 เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

  เอาละรู้แล้ว เดี๋ยวประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี สพป.เลย 1  ทำแบบฟอร์มมาให้นะครับ

  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

  โพสต์4 ก.ค. 2560 10:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

  ความเป็นมา
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีภารกิจสำคัญด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้ก้าวสู่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
  บริการ
  1. G-Chart
  2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
  การดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 - 2564
  1. การระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
   2. การจัดประชุมระดมสมอง
  2. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
   2. ยืนยันความถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร @10,000บาท

  โพสต์3 ก.ค. 2560 19:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 14:31 ]

  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Teachers and Basic Education Personnel Developmet Bureau
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2288-5635-34 โทรสาร 0-2281-0503
  เว็บไซต์ http://202.143.153.156/hrd_demo/ หรือ http://hrd.obec.go.th/
  ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน ได้แก่
  1. Admin ระบบโครงการฯ (นายมณฑล พร้อมสันเทียะ) 
  2. บุคลากรกลุ่มงานบุคคล (นางนิราพร  โสดาวิชิต)
  3. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลภรณ์  ซื่อตรง)
  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

  การดำเนินงาน
  *** ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การเงิน ให้รอรหัสที่ทาง สพค. กำหนดให้ Admin เข้าเพิ่มผู้ใช้ก่อน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  *** เปิดระบบลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
  *** ครูที่จะเข้าลงทะเบียน แนะนำ ให้ใช้อีเมล์ที่ สพป.เลย 1 โดยศูนย์ iTec จัดทำให้ภายใต้โดเมน xxxx@loei1.go.th
  1. ชมการถ่ายทอดสด OBECTV ทาง YouTupe OBECTV
  2. เอกสารบรรยาย TRAINING OBEC Presentstion _02072017.pdf
  3. อีเมล์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน - สังกัด สพป.เลย1 @loei1.go.th http://web.loei1.go.th/home/email
  4. ตรวจสอบผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าระบบอนุมัติการอบรม https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ffl_YzSnRiWDR8DF9By9irfjl9XKbD5LBCSdwmM0lw4/edit#gid=1290679720
  5. ผู้บริหารกรอกข้อมูลเข้าระบบอนุมัติการอบรม หัวละ 10,000 บาท https://goo.gl/forms/clLGbm8846Gmqqb32
   • แล้วรออนุมัติจากระบบทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา
   • ตามคู่มือสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ระบบอนุมัติการอบรมTraining OBEC : Manual Admin School Training OBEC
  6. Admin/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บริหาร เข้าระบบอนุมัติการอบรมที่ http://training.obec.go.th/admin/
  7. ครูเข้าระบบการอบรม http://training.obec.go.th/#/Login
  8. คู่มือการใช้งานครู Manual_23062017.pdf
  หมายเหตุ
  • โรงเรียนที่เรียนรวม ควบรวม ยุบรวม แจ้งด้วยนะครับว่าให้ผู้บริหารท่านใดอนุมัติจะได้เพิ่มสิทธิ์ให้

  ถามตอบ

  การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT

  โพสต์29 มิ.ย. 2560 23:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 20:52 ]


      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย ที่จะขยายผล การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning : DL) ไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คนขึ้นไป และเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง ในการพัฒนาและขยายผล จึงได้แจ้งให้โรงเรียนทำการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกระหัสผู้ใช้งานและระหัสผ่าน คือ SMIS ๘ หลัก    ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล แบ่งตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
                       กลุ่มที่ ๑.  โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน ขึ้นไป  ให้มากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
  http://210 .246.188.59/dltv1 ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ เมล์ komolsai@loei1.go.th หรือ ID Line ที่ 0812620147

                  รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 1

                  โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

                       กลุ่มที่ ๒.  โรงเรียนขนาดเล็กและที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้มากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv2ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ เมล์ komolsai@loei1.go.th หรือ ID Line ที่ 0812620147 

  • จำนวนโรงเรียนที่ไม่ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่าส่งข้อมูลครบแล้ว

  • ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 

  • รายงานข้อมูลโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

  • โรงเรียนที่ได้รับรุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนยุบรวม
   1. บ้านติดต่อ (ติดตั้งบ้านใหม่)
   2. บ้านโป่งป่าติ้ว (ติดตั้งบ้านสูบ)
   3. บ้านลาดค้อ (ติดตั้งบ้านติ้วน้อย)
   4. บ้านใหม่ตาแสง (ติดตั้งบ้านคอนสา)
   เรื่องเดิม แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php  ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านด้วย รหัส Smis 8 หลัก ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560   รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1  >>>Click<<<
       รายชื่อโรงเรียนดูจากไฟล์แนบท้ายหน้านี้ หรือ

     

   วิวิธีการกรอกแบบสำรวจการใช้อุปกรณ์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คนดีโอ YouTube


   ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปี 2560

   โพสต์29 มิ.ย. 2560 21:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 22:07 ]

   1. ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 http://www.obec.go.th/documents/78058
   2. บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   3. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04279/ว37 ลว.7 มีนาคม 2560 แจ้งจัดสรร&รายละเอียดคุณลักษณะ
   4. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04279/ว52 ลว.23 มีนาคม 2560 แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรร
   5. DLIT-เอกสารประกอบการตรวจรับทีวี Prismapro ELE-5503ST
   6. DLIT-คู่มือการตั้งค่าทีวี Prismapro ELE-5503ST


   ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560

   โพสต์10 มิ.ย. 2560 22:31โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 06:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

   นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
   นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

   1-10 of 34