โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561

โพสต์5 ธ.ค. 2560 22:30โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2560 23:27 ]
ปีงบประมาณ 2561
    • เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นปีที่มีประกาศจัดตั้งกลุ่มงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ) 
    • เป็นปีแห่งการเดินหน้า Thailand4.0
    • เป็นปีแห่งการสร้างบ้านของคน ICT ที่ต้องเป็นกาฝากอยู่ตามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ คิดนวัตกรรม สร้างสรรค์ระบบงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานทุกกลุ่มทุกระดับทุกสำนักทุกกระทรวง บนพื้นฐาน Everything Everytime Everywhere เรื่อยมา
และแล้ว..สุดท้าย ก็ถึงวันที่คน ICT จะมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อพัฒนางานและองค์กรให้ก้าวไกลต่อไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

กิจกรรมหลักที่
  1. พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
  2. พัฒนาระบบโครงข่ายเว็บไซต์และอีเมล์ส่วนราชการ (Website and E-Mail Personal)
  3. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. ค่ายไอทีเพื่อการเรียนรู้ (IT Camp)
กรอกรายการใช้จ่ายงบประมาณแตะละกิจกรรมที่นี่ บันทึกเสนอขอจัดตั้งโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ธ.ค. 2560 23:16
Comments