โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

โพสต์19 ก.ค. 2560 08:00โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2560 05:36 ]
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ พัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ให้กับกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 กลุ่มคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. กลุ่มคุณภาพการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ที่ทันสมัย 
 2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ
  1. สำรวจและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา ด้วยวิธี Load Balancing โดยใช้ Router MikroTik
  2. จัดหาอุปกรณ์ Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)
  3. พิจารณาเลือก Sofeware ที่จะนำมาใช้ในระบบ
   1. Scopia  http://203.172.249.226/scopia/entry/index.jsp
   2. Hang Outs http://gg.gg/hloei1
   3. Facebook Live https://www.facebook.com/loei1/
   4. YouTupe Live : http://gg.gg/loei1online
    • หรือสแกน QR-Code 
   5. iVMS-4200 (ห้องประชุมเทพบุญเติม) 
  4. ติดตั้งและพัฒนาบุคลากร
  5. ทดสอบระบบ
  6. ปรับปรุงและพัฒนา
  7. ประกาศนำใช้งานอย่างเป็นทางการ

  ยืนยันรายชื่อที่ตั้งศูนย์ประชุมระบบออนไลน์ (Video Conference)
  โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพ ๑๓ กลุ่มคุณภาพ
  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


  กลุ่มคุณภาพ ที่ตั้ง การดำเนินการ
  ๑.   กลุ่มคุณภาพหลักเมือง  โรงเรียนกอไร่ใหญ่  
  ๒.   กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน  โรงเรียนอนุบาลเลย  
  ๓.   กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย  โรงเรียนบ้านก้างปลา  
  ๔.   กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย  โรงเรียนบ้านนาดินดำ  
  ๕.   กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม  โรงเรียนบ้านกกดู่  ดำเนินการแล้ว
  ๖.   กลุ่มคุณภาพนาด้วง  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด  
  ๗.   กลุ่มคุณภาพเชียงคาน  โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”  ดำเนินการแล้ว
  ๘.   กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี  โรงเรียนบ้านสงเปือย  
  ๙.   กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  ดำเนินการแล้ว
  ๑๐. กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  
  ๑๑. กลุ่มคุณภาพท่าลี่  โรงเรียนบ้านท่าลี่  
  ๑๒. กลุ่มคุณภาพนครหงส์  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  
  ๑๓. กลุ่มคุณภาพเชียงกลม  โรงเรียนห้วยบ่อซืน  

  คู่มือการใช้งาน
  รายการเอกสาร Admin
  Ċ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  5 ต.ค. 2560 21:41
  Ċ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  5 ต.ค. 2560 21:41
  Ċ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  19 ก.ค. 2560 08:23
  Ċ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  19 ก.ค. 2560 08:23
  Comments