กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ชี้แจงการสอบแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560.ppt กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ชี้แจงการสอบแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หนังสือ เรียน เลขาฯ บุญรักษ์ กำหนดประชุมผู้บริหารและครูผ่าน Confere.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กำหนดประชุมผู้บริหารและครูผ่าน Confere.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ กำหนดการประชุม.pdf จาก การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ วาระที่ 1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง.ผอ.สพป.ลย 1.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายชื่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่มคุณภาพ.xlsx กับ โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนบวาระการประชุม.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
21 พ.ย. 2560 00:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานการประชุม 27 ต.ค.2560.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
21 พ.ย. 2560 00:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กำหนดการประชุม.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
21 พ.ย. 2560 00:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม.pdf กับ การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
21 พ.ย. 2560 00:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
21 พ.ย. 2560 00:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
20 พ.ย. 2560 08:23 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
20 พ.ย. 2560 07:46 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
20 พ.ย. 2560 02:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายการสั่งของพร้อมภาพ กับ File Sharing for Agent
17 พ.ย. 2560 18:27 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
17 พ.ย. 2560 17:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10
17 พ.ย. 2560 17:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กรอบเวลาเรียน ห้องเรียนอาชีพ update.pptx กับ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 17 พย.60 ที่ จ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารคัสเตอร์ 10

เก่ากว่า | ใหม่กว่า