กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 เม.ย. 2560 23:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-04-28_13-01-35.png กับ การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
27 เม.ย. 2560 23:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-04-25_10-55-12.png กับ การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
27 เม.ย. 2560 23:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
25 เม.ย. 2560 21:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
23 เม.ย. 2560 21:44 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
23 เม.ย. 2560 01:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
23 เม.ย. 2560 01:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ dlit(2).jpg กับ ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
23 เม.ย. 2560 00:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom.pdf กับ ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
23 เม.ย. 2560 00:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ การนำDLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (เผยแพร่).pptx กับ ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
23 เม.ย. 2560 00:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
2 เม.ย. 2560 21:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
2 เม.ย. 2560 21:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
2 เม.ย. 2560 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
2 เม.ย. 2560 21:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
2 เม.ย. 2560 21:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
2 เม.ย. 2560 20:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
2 เม.ย. 2560 01:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
27 มี.ค. 2560 20:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลย 1 กับ File Sharing for Agent
27 มี.ค. 2560 20:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รหัสเข้าใช้งาน ITEC Loei.txt กับ File Sharing for Agent
24 มี.ค. 2560 06:12 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 มี.ค. 2560 14:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข War Room : วอร์รูม
6 มี.ค. 2560 14:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข War Room : วอร์รูม
6 มี.ค. 2560 14:49 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 001 (5).jpg กับ War Room : วอร์รูม
6 มี.ค. 2560 14:27 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th
6 มี.ค. 2560 14:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ e-mail-5.jpg กับ ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th

เก่ากว่า | ใหม่กว่า