กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 มิ.ย. 2560 02:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
18 มิ.ย. 2560 21:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
18 มิ.ย. 2560 21:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
18 มิ.ย. 2560 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
18 มิ.ย. 2560 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ assessment
18 มิ.ย. 2560 21:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ images.jpg กับ Home
18 มิ.ย. 2560 21:37 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง assessment
18 มิ.ย. 2560 21:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
18 มิ.ย. 2560 21:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
14 มิ.ย. 2560 07:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
14 มิ.ย. 2560 06:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
14 มิ.ย. 2560 06:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
14 มิ.ย. 2560 06:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-06-14_6-41-11.png กับ ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
14 มิ.ย. 2560 06:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560 06:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560 06:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" วันที่ 25-27 พ.ค. 2560
13 มิ.ย. 2560 16:53 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
13 มิ.ย. 2560 09:03 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline
13 มิ.ย. 2560 08:58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 มิ.ย. 2560 08:57 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 มิ.ย. 2560 08:56 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
13 มิ.ย. 2560 08:55 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แนบ คู่มือการจัดการ OBECMAIL.ORG กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
13 มิ.ย. 2560 08:51 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข Home
13 มิ.ย. 2560 08:50 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข Home
13 มิ.ย. 2560 08:49 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข Home

เก่ากว่า | ใหม่กว่า